Aydınlatma Metni

 • Home
 • Aydınlatma Metni

ERMAKS MÜHENDİSLİK İMALAT İNSAAT MAKİNE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Ermaks Mühendislik İmalat İnşaat Makine Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi (‘’Ermaks Mühendislik’’) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Müşteri Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni Ermaks Mühendislik müşterilerinin;
1. Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, 2. Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,
3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
4. İlgili kişilerin haklarını kapsar.
5. Sonuç

Ermaks Mühendislik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Ermaks Mühendislik, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziken evrak teslimi, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Müşteri Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

2.

a. Ermaks Mühendislik’in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 1. Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını

  açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya Ermaks Mühendislik tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

 3. Ermaks Mühendislik’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

 4. İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Ermaks

  Mühendislik’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

Ermaks Mühendislik müşterilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;

 1. Kimlik (Ad Soyad, Tc Kimlik No)

 2. İletişim (E-Posta Adresi, Telefon No, Adres)

 3. Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kayıtları)

 4. Finans (Banka Bilgisi)

 5. Pazarlama (Çerez kayıtları)

Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

 1. a)  Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 2. b)  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 3. c)  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 4. d)  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 5. e)  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 6. f)  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 1. g)  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 2. h)  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 3. i)  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 4. j)  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 5. k)  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 6. l)  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 7. m)  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

n) Ermaks Mühendislik’in ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin

3.

sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların

denetimi ve icrası,

 1. o)  Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,

 2. p)  Ermaks Mühendislik’in ticari faaliyetlerinin verimlilik ve/veya yerindelik

  analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

 3. q)  Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 4. r)  Kurumsal şeffaflığın sağlanması

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması A.Yurtiçine Aktarım

Ermaks Mühendislik, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • Ø  Ermaks Mühendislik’in faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,

 • Ø  Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri,

 • Ø  Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,

 • Ø  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili

  kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

  B. Yurtdışına Aktarım

  Ermaks Mühendislik 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği müşteri kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır

4. İlgili Kişinin Hakları

Ermaks Mühendislik tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

a.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Ermaks Mühendislik sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Ermaks Mühendislik tarafından internet sitesinde (www.ermaksmuhendislik.com.tr) sunulan başvuru formu ile ‘1234 (Eski 57). Sokak No: 95 Ostim Sanayi Sitesi Ankara’ adresine başvuru yapılabilir ya da info@ermaksmuhendislik.com.tr e-posta adresi veya +90 0312 354 77 58 telefon numarası ile bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Ermaks Mühendislik 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Ermaks Mühendislik’in; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

page4image812188576

Ermaks Mühendislik’in; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5. SONUÇ

Ermaks Mühendislik tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Ermaks Mühendislik tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Ermaks Mühendislik, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.